Naszym zadaniem jest wspieranie rodziny dziecka, ucznia chorego w procesie nauczania i wychowania, stwarzając mu optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju w środowisku szpitalnym. Proponowane w naszej szkole zajęcia zaspokajają potrzeby uczniów, dają im możliwość rozwoju uzdolnień i zainteresowań.

Staramy się wyposażyć każdego ucznia w określone wartości, wiedzę i umiejętności pozwalające mu sprostać wyzwaniom, przed którymi stawać będzie zarówno w trakcie dalszej nauki, jak i w życiu społecznym. W duchu przekazu dziedzictwa kulturowego kształtujemy postawy patriotyczne, wzmacniamy poczucie tożsamości narodowej, regionalnej i etnicznej.

Nasze zadanie i obowiązek to również szeroko pojęta integracja i niesienie pomocy potrzebującym przy współpracy pracowników służby zdrowia, rodziców,  przyjaciół szkoły i wolontariuszy.

Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.