Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa nr 90 w Gdańsku

Szkoła Podstawowa nr 90 w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Stańkowska: sekretariat@sp90.edu.gdansk.pl
 • Telefon: 583017112

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja Szkoła Podstawowa nr 90 w Gdańsku znajduje się na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku przy ulicy Dębinki 7. Sekretariat szkoły oraz gabinet dyrektora zlokalizowany jest w Budynku nr 2 na poziomie -1 (minus 1). Mapa terenu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z lokalizacją Budynku nr 2 https://uck.pl/nasz-szpital/mapa-szpitala.html Dojazd od strony ulicy Dębinki • z dworca PKP „Gdańsk Główny” – wyjście z dworca na przystanek tramwajowy kierunek Gdańsk Wrzeszcz, tramwajem linii 2, 6, 9, 11, 12, przejeżdżamy do przystanku „Uniwersytet Medyczny”; z tego przystanku odjeżdża również autobus 131, którego trasa wiedzie przez ul. Dębinki i wysiadamy na przystanku "Uniwersyteckie Centrum Kliniczne". • z dworca PKS – wyście z dworca na przystanek tramwajowy linii nr 4 (przystanek Dworzec PKS) wyjście z dworca na przystanek tramwajowy kierunek Gdańsk Wrzeszcz, tramwajem przejeżdżamy do przystanku „Uniwersytet Medyczny”, • z przystanku SKM „Gdańsk Politechnika” - dojazd autobusem linii 283, który odjeżdża w kierunku Gdańsk Niedźwiednik, wysiadamy na przystanku „Dębinki” Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl . Szczegóły na temat połączeń i rozkładów jazdy Szybkiej Kolei Miejskiej dostępne są na stronie https://www.skm.pkp.pl . Zasady parkowania pojazdów samochodowych na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego reguluje wewnętrzny regulamin szpitala https://uck.pl/nasz-szpital/na-terenie-szpitala/zasady-wjazdu.html . Wokół Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego obowiązuje strefa płatnego parkowania. Opis ogólny Budynku nr 2 przy ul. Dębinki 7 Na parkingu przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo. Do Budynku nr 2, w którym znajduje się siedziba Szkoły Podstawowej nr 90 w Gdańsku są dwa wejścia. Wejście główne od ulicy Dębinki oraz wejście ze szczytu budynku od ulicy Smoluchowskiego. W obu przypadkach brak dostosowanego zejścia na poziom minus 1 dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl. Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.

Inne informacje i oświadczenia